Energie Makelaar; uw voordelen

GEEN SORES EN TOCH DE LAAGSTE ENERGIETARIEVEN

Laat eenvoudig uw gas- en stroom inkoop over aan ons.

Energie Makelaar Velthuis houdt u “wakker” door jaarlijks een persoonlijk contact te initiëren. Om u te informeren over de recentste ontwikkelingen op energie gebied en dan gaat het natuurlijk uiteindelijk om de tarieven. Want laten we eerlijk zijn, gas is gas en stroom is stroom, de producenten en uw netbeheerder blijven dezelfde en het licht en de warmte dus ook.
Tevens ontzorgen we u van de stroperige procedure inzake de aanvraag van nuts aansluitingen, gas of warmte, stroom, water en media en communicatie

Voordelen


Wij ontzorgen, geen geleur aan de deur en toch een scherp tarief, elk jaar opnieuw!
U wilt geen slapende klant worden en ook niet de hoofdprijs betalen!

 • Wij initiëren jaarlijks een persoonlijk contact!
 • Voor het beste advies en scherpe tarieven!
 • Ook bij contract verlenging hetzelfde scherpe concurrerende tarief!
 • Geen aansluit en/of overstap kosten!
 • Wij informeren u over overige mogelijke besparingen o.a. op energiebelasting!
 • Ruim 1000 aansluitadressen maken reeds gebruik van de dienst!
 • Wij checken de juiste aansluitwaardes!
 • Nieuwe en het wijzigen aansluitingen regelen we ook!
 • Op verzoek doen wij een energiecheck!
 • Wij controleren de factuur!
 • Duurzaam ondernemer, dus de hoogste score op de CO2-ladder!
 • Geen tijdverspilling door stroperige procedures en lange wachttijden!
 • Wij helpen u dus, jaar in jaar uit, blijvend te besparen op uw energiekosten!
 • Deze diensten zijn gratis voor de relaties van Energie Makelaar Velthuis!

Besparen


 • Zet de thermostaat lager
 • Douche korter
 • Leef/woon bewuster
 • Neem isolerende maatregelen
 • Verwarmen elektrisch
 • Een boiler voor warm tapwater
 • Zonnepanelen

Een doorsnee woning met een verbruik van 3500 kwh en 1500 m2 is, rekening houdend met het plafond, na 1 Januari maandelijks ca. € 390,- kwijt. Om in deze woning het gas te vervangen door stroom, met bvb. een all elektric warmtepomp/boiler en ca. 11.000 kwh zonnepanelen, is een investering nodig van ca. € 25.000,-. Dit vergt een maandbedrag van ca. € 75,-. De gasmeter kan weg en voor stroom heb je dan enkel nog een maandelijks voorschot bedrag van ca. € 50,-. Voorschot dat resteert is € 125,- per maand. Uw voordeel € 265,- per maand.

Voor het verwarmen van uw woning en warm tapwater zijn er meerdere mogelijkheden o.a. infrarood panelen, airco’s, elektrische convectie, lucht/lucht warmtepomp, boilers of een combinatie hiervan. Welk systeem u ook kiest, het kostenplaatje is uiteindelijk navenant gelijk. Van essentieel belang hierbij is wel, dat de totale energie behoefte wordt opgewekt door zonnepanelen.

Het mysterie van het afbouwen van de Salderingsregeling!


Mysterie omdat er nog zoveel onduidelijkheid is over de regeling.

Huidige regeling:
De stroom die u produceert en tegelijkertijd verbruikt ziet u niet op uw meter. Alles wat u meer produceert gaat op het net. Uw nachtverbruikt komt van het net af. De overproductie m.n. op zomerse dagen wordt door uw energiemaatschappij jaarlijs 1 op 1 verrekend met het nachtverbruik. De energiebelasting die u betaald over dat nachtverbruik krijgt u terug van de belastingdienst via uw jaarafrekening en dat heet salderen.

Nieuwe voorstel regeling:
De teruggave van de energiebelasting over uw nachtverbruik staat op de tocht. Het voorstel is deze energiebelasting teruggave geleidelijk af te bouwen 2025 nog 64% 2026 nog 64% 2027 nog 55% 2028 nog 46% 2029 nog 37% 2030 nog 28% en in 2031 volledige afschaffing. Echter dit wetsvoorstel moet nog door de 1e kamer worden aangenomen. Daar er meer tegens dan voors zijn, is doorgang nog zeer twijfelachtig. De energie maatschappijen worden dan nog wel verplicht voor de terug levering een redelijke vergoeding te geven.

Voorbeeld:
BTW en transportkosten betaald u altijd over nachtverbruik, krijgt u normaal ook niet terug en laten we buiten deze voorbeeld berekening.

Uw dagverbruik is 2300 kwh en nachtverbruik is 1500 kwh per jaar. Uw zonnepanelen leveren het volledige verbruik 3800 kwh per jaar. Het dagverbruik 2300 kwh wordt gelijktijdig met de productie opgesoupeerd. De rest 1500 kwh wordt verkocht aan b.v. Sepa Green, voor € 0,07 p/kwh. Het verschil in kosten voor deze 1500 kwh nachtverbruik, zijn het verschil tussen de inkoopprijs en de verkoopprijs € 0,18 p/kwh - € 0,07 p/kwh = € 0,11 p/kwh. Daarbovenop komt dan nog de energiebelasting € 0,12 p/kwh, is totaal € 0,23 p/kwh x 1500 kwh = € 345,- netto nadeel per jaar, in 2031. In 2025 en 2026 wordt dat nadeel ca. € 10,- per maand en daarna geleidelijk afgebouwd tot 2031 tot € 28,75 nadeel per maand.

Conclusie:
Nog meer dan nu, zo veel mogelijk stroom overdag gebruiken. Overweeg de aanschaf van een batterij.

Over ons

info@andrevelthuis.nl
www.aansluitingenaanvragen.nl
www.energiemakelaarvelthuis.nl
BTW nr: NL072886341B01
KvK: 06076044
IBAN nr: NL 95ABNA0450296245
Mob: 06 51547568

Belastingvoordeel

Instellingen en kerken kunnen gebruik maken van kortingen en teruggave van energiebelasting. Ook particulieren en bedrijven kunnen in sommige gevallen hiervan gebruik maken.

Hieronder enkele voorbeelden en invulformulieren om dit door ENERGIE MAKELAAR VELTHUIS te laten verzorgen.

Vorderen clustering

Download vorderen clustering

Vorderen heffingskorting

Download vorderen heffingskorting

Aansluiting aanvragen

Via de site www.aansluitingenaanvragen.nl kunnen wij U volledig ontzorgen, door de gehele rompslomp rondom de fysieke aanleg van aansluitingen gas of warmte, stroom, water, media en communicatie voor U te regelen.

Levering van bouwstroom wordt in voorzien door Energie Makelaar Velthuis.

Bij water hebt u geen keuze, hierover krijgt u vanzelf bericht van uw regionale water leiding maatschappij.

Tegen het einde van de bouw zorgen wij ook voor de fysieke aanleg van de definitieve aansluitingen. Gas of warmte, media en communicatie komen er dan bij.

Voor een permanent leveringscontract gas en stroom kunt u contact opnemen met Energie Makelaar Velthuis.

Media en communicatie providers zullen zich automatisch bij u melden.

Let wel: Aanlegwerkzaamheden worden door de netwerkbeheerder pas ingepland als offertes bevestigd of betaald zijn en/of er abonnementen zijn aangegaan.

Om de voortgang erin te houden is het van belang dat u de offertes en/of facturen z.s.m. bevestigd en/of voldoet.

Voor vragen via info@andrevelthuis.nl of 0651547568

Algemene leveringsvoorwaarden gas en stroom

Energie Makelaar Velthuis / Sepa Green

1. Op de levering van Gas en/of stroom zijn de Algemene Voorwaarden levering verbruikers van Sepa Green van toepassing en deze productvoorwaarden, zoals deze op enig moment zullen luiden en indien hiervan niet uitdrukkelijk is afgeweken. Ingeval van tegenstrijdigheden tussen de productvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden, prevaleert hetgeen vermeld is in de productvoorwaarden. Desgevraagd worden deze productvoorwaarden toegezonden. Deze productvoorwaarden staan vermeld op de site van Sepa Green.

2. Elke leveringsovereenkomst gaat in per ingangsdatum van het eerste product, zoals aangegeven in de leveringsovereenkomst onder startdatum. Energie Makelaar Velthuis noch Sepa Green is nimmer aansprakelijk voor opzegvergoedingen van andere leveranciers.

3. Vanaf het tot stand komen van het energie levering contract tussen afnemer en Sepa Green ligt de verantwoordelijkheid van de energie levering en betalingen bij Sepa Green. Energie Makelaar Velthuis kan nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor tekortkomingen van Sepa Green.

4. Na ontvangst van de bevestiging van de aanmelding heeft de afnemer 10 werkdagen de tijd, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te ontbinden. Dit kan geschieden door een schriftelijke melding aan Sepa Green.

5. Wanneer een overeenkomst voor een bepaalde tijd is aangegaan beëindigd, wordt behoudens opzegging, de overeenkomst automatisch verlengd op basis van onbepaalde tijd, tegen het op dat moment daarvoor geldende variabele tarief, dat te raadplegen is op de site van Sepa Green.

6. Opzegging van de overeenkomst voor bepaalde tijd kan te allen tijde geschieden, met in achtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. In dit geval zal door Sepa Green aan afnemer een opzegvergoeding per product in rekening gebracht worden van: Consument / Klein zakelijk resterende looptijd:
< 1,5 jaar € 50,-.
1,5 tot 2 jaar € 75,-. 2 tot 2,5 jaar € 100,-.
>2,5 jaar € 125,-.

Zakelijke afnemers wordt over de resterende looptijd 15% van de waarde van het resterende contract per product in rekening gebracht, met een minimum van € 125,-

7. Wanneer een overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan de overeenkomst te allen tijde boetevrij opgezegd worden, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Opzegging kan via de nieuwe leverancier, schriftelijk of per mail geschieden.

8. Afnemer machtigt Sepa Green om de bijkomende kosten van levering en transport bij afnemer in rekening te brengen. Deze kosten worden door Sepa Green aan netbeheerder en belastingdienst betaald.

9. De totale kostprijs voor levering van energie bestaat uit het tarief, vastrecht, energiebelasting, transportkosten, meterhuur, Opslag Duurzame Energie, heffingskorting en BTW. Voor gas wordt tevens nog regiotoeslag in rekening gebracht. Verhuizing naar een andere regio zal in de meeste gevallen op het totale gastarief van invloed zijn.

10. Indien er sprake is van een variabele overeenkomst wordt het variabele tarief in rekening gebracht. Dit tarief kan worden beïnvloed door marktontwikkelingen en in-en externe variabelen.

Indien er sprake is van een overeenkomst voor bepaalde tijd, is gedurende de gehele overeengekomen tijd, het tarief dat is overeengekomen van toepassing. Deze tarieven zijn te vinden op de site van Sepa Green.

11. De vermelde tarieven zijn netto tarieven. De bijkomende vaste kosten, vastrecht en belastingen worden op de jaarnota separaat vermeld.

12. Op elke elektra aansluiting in een object met een woon/verblijfsfunctie wordt jaarlijks door de belastingdienst heffingskorting vastgesteld. Dit bedrag wordt jaarlijks op de jaarafrekening verrekend. Is er geen sprake van een woon/verblijfsfunctie geldt de helft van dit bedrag als heffingskorting.

13. Bij overschrijving via bank/giro geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Sepa Green zal hiervoor € 3,50 per maand in rekening brengen. Afschrijving via automatische incasso zal geschieden rond elke 8e dag van de maand.

14. Verhuizing breekt geen overeenkomt. Het energiecontract volgt de contractant. De levering door Sepa Green kan evt. overgenomen worden door de nieuwe eigenaar/gebruiker.

15. Sepa Green kan voorwaarden stellen in de vorm van een waarborg /vooruitbetaling van maximaal 3 maand voorschotbedragen.

16. Persoonsgegevens worden door Sepa Green gebruikt voor het accepteren van de leveringsopdracht en alle administratieve handelingen die nodig zijn voor het uitvoeren van de leveringsopdracht. Persoonsgegevens worden ook gebruikt ter informatie van nieuwe producten en diensten. Indien u deze informatie niet wenst te ontvangen, kunt u dit aangeven bij Sepa Green.

17. Looptijd van de overeenkomst met Energie Makelaar Velthuis is gelijk aan de looptijd met Sepa Green.

18. Uitgebreide leveringsvoorwaarden staan vermeld op de site van genoemde Energieleverancier.

Account aanmaken

U dient zelf een account aan te maken. Dit kan ik helaas niet voor u doen.

Het aanmaken van een account kan via onderstaande link: https://dp.sepagreen.nl/registreren

Wilt u meerdere klantnummers onder één account, dan moeten deze eerst door Sepa Green gekoppeld worden. Koppelen kunt u aanvragen via info@sepagreen.nl